نمونه کارها آراف جراحی

كيست بوجود آمده در اثر باقى ماندن مو در داخل
خال بردارى با آر اف سرجيكال
خال بردارى با آر اف سرجيكال
برداشت بدون درد ضايعه
بلافاصله بعد از خال بردارى با آر اف سرجيكال
جراحی با آراف سرجیکال
جراحی با آراف سرجیکال
جراحی با آراف سرجیکال
جراحی با آراف سرجیکالجراحی با آراف سرجیکال