013 33 13 26 13 - 14

از بین بردن خال و تتو توسط لیزر