013 33 13 26 13 - 14

تزریق ژل و چربی
14 فروردین 96

بهترین راه برای شما تزریق ژل است یا تزریق چربی؟ 

فواید تزریق چربی

یک حجم دهنده طبیعی که احتمال واکنش نسبت به آن وجود ندارد به راحتی در دسترس است شانس بروزعفونت در آن کم است جابجا نمی شود در لمس قوام ...