013 33 13 26 13 - 14

فریز با گاز نیتروژن (کرایوپن) در کلینیک زیبایی
فریز با گاز نیتروژن ( کرایوپن)
کرایوپن وسیله ایست که با استفاده از گاز نیتروژن ، سبب انجماد زائده ی مورد نظر ، از قبیل ، ( انواع زگیلها ، خالها ، ضایعات عروقی و ...) شده و از این طریق آنها را با کمترین ...